Vedtekter - revidert 2018

VEDTEKTER FOR

LUNNER REVY- OG TEATERGRUPPE

VEDTATT og revidert på årsmøtet  23.04.2018

Lunner Revy- og Teatergruppe ble stiftet 06.10.89 og vedtatt av årsmøtet 06.10.89.

§ 1Formål Teatergruppas formål er å oppføre teaterforestillinger og skape et kulturelt, faglig og sosialt fellesskap og miljø innen revy- og teaterkunst i Lunner kommune og ellers på Hadeland.

§ 2 Medlemskap a) Barn og voksne som innordner seg teatergruppas vedtekter, tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. Familiemedlemskap: Ved familiemedlemskap blir de som er navngitt ved betaling registrert som medlemmer i teatergruppa. Er teatergruppa medlem i en interesseorg. som registrerer enkeltmedlemmer, blir alle over 13 år meldt inn i organisasjonen, det samme gjelder personer under 13 år som deltar i en forestilling. Medlemskapet er først gyldig, og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 13 år. Den som tross purring skylder kontingent, kan av styret strykes som medlem.

b) Teatergruppa kan være medlem av ulike interesseorganisasjoner som årsmøtet til enhver tid måtte bestemme.

c) Medlemmer og andre som LURT vil hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem.

§ 3 Kontingent Kontingent betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 4 Årsmøter a) Teatergruppas høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag til saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, samt eventuelle fullmakter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Årsmøtet skal ha følgende program: - Åpning ved leder – konstituering - Valg av: Møteleder og minimum to medlemmer til opptellingskomité. - Oppnevning av møtereferent. - Behandle: Årsmelding, regnskap og innkomne forslag og saker. - Fastsette kontingent, vedta budsjett. – Valg av leder, styremedlemmer, nytt medlem til valgkomiteen og kasserer/revisor.

b)  Styret skal til sammen bestå av tre medlemmer, hver valgt for to år, samt leder, valgt for ett år. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmer og kasserer/revisor velges for ett år. Medlemmet til valgkomiteen velges for tre år. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, og alle valg foregår skriftlig hvis det er flere enn ett forslag.

b) Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, og innkalles av styret med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 5 Medlemsmøter Styret i LURT skal sørge for at det avholdes medlemsmøter dersom styret, prosjektgruppe eller minimum ¼ av medlemmene ber om det.

§ 6 Styret a)Teatergruppa ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, og ett styremedlem.  Leder har den daglige ledelsen av teatergruppa, og sørger for at det avholdes medlemsmøter. Lederen skal lede styrets forhandlinger og teatergruppas møter. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær. Sekretæren skal sørge for at det blir skrevet referat fra alle styremøter og medlemsmøter.

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av medlemmene i styret ønsker det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styremedlemmene er til stede. Dersom et styremedlem ikke kan møte, innkalles en vara. Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

b) Styret skal til hver tid ha en kasserer/revisor. Kasserer/revisor har ansvaret for alle utbetalinger, kontrollerer innbetalinger og føre årlig regnskap som legges frem på årsmøte. Kasserer/revisor kan være et av medlemmene i styret, men kan også funksjonsutsettes til andre medlemmer i gruppen eller settes bort til en ekstern regnskapsfører.

§ 7 Utstyr Utlån/utleie av utstyr tilhørende teatergruppa skal dokumenteres og bestemmes av det til enhver tid valgte styre.

§ 8 Oppsetninger Den enkelte oppsetning skal godkjennes av medlemsmøter eller årsmøtet i LURT. Prosjektgruppa må legge fram budsjett for den enkelte oppsetning. Dette må godkjennes av medlemsmøtet/årsmøtet. Minimum ett av styrets medlemmer bør også møte i prosjektgruppa. Vesentlige budsjettposter utover produksjonskostnadene til oppsetningen må forelegges styret for godkjenning.

§ 9 Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt på sakslisten som er sendt medlemmene senest en uke før møtet.

§ 10 Oppløsning Oppløsning av teatergruppa kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt på sakslisten som er sendt medlemmene en uke før møtet. Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at teatergruppa skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag eller organisasjoner anses ikke som oppløsning av teatergruppa. I tilfelle oppløsning skal teatergruppas eiendeler og verdier overføres til andre lag med samme formål.

Vedtekter revidert 2016

VEDTEKTER FOR

LUNNER REVY- OG TEATERGRUPPE

VEDTATT AV EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 27. AUGUST 2016

Lunner Revy- og Teatergruppe ble stiftet 06.10.89 og vedtatt av årsmøtet 06.10.89.

§ 1Formål Teatergruppas formål er å oppføre teaterforestillinger og skape et kulturelt, faglig og sosialt fellesskap og miljø innen revy- og teaterkunst i Lunner kommune og ellers på Hadeland.

§ 2 Medlemskap a) Barn og voksne som innordner seg teatergruppas vedtekter, tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. Medlemskapet er først gyldig, og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 13 år. Den som tross purring skylder kontingent, kan av styret strykes som medlem.

b) Teatergruppa kan være medlem av ulike interesseorganisasjoner som årsmøtet til enhver tid måtte bestemme.

c) Medlemmer og andre som LURT vil hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem.

§ 3 Kontingent Kontingent betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 4 Årsmøter a) Teatergruppas høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag til saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, samt eventuelle fullmakter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Årsmøtet skal ha følgende program: - Åpning ved leder – konstituering - Valg av: Møteleder og minimum to medlemmer til opptellingskomité. - Oppnevning av møtereferent. - Behandle: Årsmelding, regnskap og innkomne forslag og saker. - Fastsette kontingent, vedta budsjett. – Valg av leder, styremedlemmer, nytt medlem til valgkomiteen og kasserer/revisor.

b)  Styret skal til sammen bestå av tre medlemmer, hver valgt for to år, samt leder, valgt for ett år. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmer og kasserer/revisor velges for ett år. Medlemmet til valgkomiteen velges for tre år. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, og alle valg foregår skriftlig hvis det er flere enn ett forslag.

b) Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, og innkalles av styret med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 5 Medlemsmøter Styret i LURT skal sørge for at det avholdes medlemsmøter dersom styret, prosjektgruppe eller minimum ¼ av medlemmene ber om det.

§ 6 Styret a)Teatergruppa ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, og ett styremedlem.  Leder har den daglige ledelsen av teatergruppa, og sørger for at det avholdes medlemsmøter. Lederen skal lede styrets forhandlinger og teatergruppas møter. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær. Sekretæren skal sørge for at det blir skrevet referat fra alle styremøter og medlemsmøter. Det siste styremedlemmet har ansvaret for nøkkelen til postboksen, og sørger for at alle fakturaer og annen post kommer frem til kasserer/revisor og/eller styret.

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av medlemmene i styret ønsker det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styremedlemmene er til stede. Dersom et styremedlem ikke kan møte, innkalles en vara. Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

b) Styret skal til hver tid ha en kasserer/revisor. Kasserer/revisor har ansvaret for alle utbetalinger, kontrollerer innbetalinger og føre årlig regnskap som legges frem på årsmøte. Kasserer/revisor kan være et av medlemmene i styret, men kan også funksjonsutsettes til andre medlemmer i gruppen eller settes bort til en ekstern regnskapsfører.

§ 7 Utstyr Utlån/utleie av utstyr tilhørende teatergruppa skal dokumenteres og bestemmes av det til enhver tid valgte styre.

§ 8 Oppsetninger Den enkelte oppsetning skal godkjennes av medlemsmøter eller årsmøtet i LURT. Prosjektgruppa må legge fram budsjett for den enkelte oppsetning. Dette må godkjennes av medlemsmøtet/årsmøtet. Minimum ett av styrets medlemmer bør også møte i prosjektgruppa. Vesentlige budsjettposter utover produksjonskostnadene til oppsetningen må forelegges styret for godkjenning.

§ 9 Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt på sakslisten som er sendt medlemmene senest en uke før møtet.

§ 10 Oppløsning Oppløsning av teatergruppa kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt på sakslisten som er sendt medlemmene en uke før møtet. Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at teatergruppa skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag eller organisasjoner anses ikke som oppløsning av teatergruppa. I tilfelle oppløsning skal teatergruppas eiendeler og verdier overføres til andre lag med samme formål.

Vedtekter - revidert 2012

VEDTEKTER FOR

LUNNER REVY- OG TEATERGRUPPE

VEDTATT AV ÅRSMØTET 25. OKTOBER 2012

Lunner Revy- og Teatergruppe ble stiftet 06.10.89 og vedtatt av årsmøtet 06.10.89.

§ 1Formål Teatergruppas formål er å oppføre teaterforestillinger og skape et kulturelt, faglig og sosialt fellesskap og miljø innen revy- og teaterkunst i Lunner kommune og ellers på Hadeland.

§ 2 Medlemskap a) Barn og voksne som innordner seg teatergruppas vedtekter, tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. Medlemskapet er først gyldig, og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 13 år. Den som tross purring skylder kontingent, kan av styret strykes som medlem.

b) Teatergruppa kan være medlem av ulike interesseorganisasjoner som årsmøtet til enhver tid måtte bestemme.

c) Medlemmer og andre som LURT vil hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem.

§ 3 Kontingent Kontingent betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 4 Årsmøter a) Teatergruppas høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag til saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, samt eventuelle fullmakter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Årsmøtet skal ha følgende program: - Åpning ved leder – konstituering - Valg av: Møteleder og minimum to medlemmer til opptellingskomité. - Oppnevning av møtereferent. - Behandle: Årsmelding, regnskap og innkomne forslag og saker. - Fastsette kontingent, vedta budsjett. - Valg av leder, styremedlemmer, to varamedlemmer, en revisor og ett medlem til valgkomiteen. Styret skal til sammen bestå av fire medlemmer, hver valgt for to år, samt leder, valgt for ett år. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmer og revisor velges for ett år. Medlemmet til valgkomiteen velges for tre år. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, og alle valg foregår skriftlig hvis det er flere enn ett forslag.

b) Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, og innkalles av styret med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 5 Medlemsmøter Styret i LURT skal sørge for at det avholdes medlemsmøter dersom styret, prosjektgruppe eller minimum ¼ av medlemmene ber om det.

§ 6 Styret Teatergruppa ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Leder har den daglige ledelsen av teatergruppa, og sørger for at det avholdes medlemsmøter. Lederen skal lede styrets forhandlinger og teatergruppas møter. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær, og leder en eventuell studiekomité. Kasserer skal anvise alle utbetalinger og føre regnskap og medlemsfortegnelse. Sekretæren skal skrive referat fra alle styremøter og medlemsmøter, samt føre LURTs korrespondanse i samråd med leder.

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av medlemmene i styret ønsker det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styremedlemmene er til stede. Dersom et styremedlem ikke kan møte, innkalles en vara. Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 7 Utstyr Utlån/utleie av utstyr tilhørende teatergruppa skal dokumenteres og bestemmes av det til enhver tid valgte styre.

§ 8 Oppsetninger Den enkelte oppsetning skal godkjennes av medlemsmøter eller årsmøtet i LURT. Prosjektgruppa må legge fram budsjett for den enkelte oppsetning. Dette må godkjennes av medlemsmøtet/årsmøtet. Minimum ett av styrets medlemmer skal også møte i prosjektgruppa. Vesentlige budsjettposter utover produksjonskostnadene til oppsetningen må forelegges styret for godkjenning.

§ 9 Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt på sakslisten som er sendt medlemmene senest en uke før møtet.

 

§ 10 Oppløsning Oppløsning av teatergruppa kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om dette må på forhånd være satt på sakslisten som er sendt medlemmene en uke før møtet. Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at teatergruppa skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag eller organisasjoner anses ikke som oppløsning av teatergruppa. I tilfelle oppløsning skal teatergruppas eiendeler og verdier overføres til andre lag med samme formål.

Nyeste kommentarer

07.10 | 14:38

Hei
Alle henvendelser vedr. billetter rettes til: lurt@hebb.no

07.10 | 11:30

Vil gjerne reservere 4 billetter til 22.10.22 kl 1700.

21.09 | 11:03

Hei igjen
Hyggelig at dere vil på revy
Alle henvendelser vedr. billetter rettes til: lurt@hebb.no

21.09 | 09:41

Har gavekort for 2 pers. som vi ønsker å bruke. Vi ønsker å komme søndag 30.10. Kl 15.

Del denne siden